Algemene voorwaarden

De offertes, verkopen en aannemingen van PC Vision worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. PC Vision acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de koper, medecontractant, onverschillig of hij handelaar is of niet. Behoudens bijzondere vermelding en behoudens de verkopingen aan consumenten via de webshop waarvoor specifiek en aanvullend onze bijzondere voorwaarden voor verkoop online van toepassing zijn, zijn alleen deze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de klant, medecontractant.
De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door PC Vision zover als mogelijk nagekomen.
Tenzij in bijzondere voorwaarden bedongen, zijn alle facturen van rechtswege contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is, zonder ingebrekestelling, een conventionele intrest van 10 % per jaar op de niet betaalde facturen verschuldigd, vanaf de vervaldag der factuur. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal worden verhoogd met een conventioneel schadebeding van 5 %, met een minimum van € 50.
Zolang goederen niet volledig betaald werden, blijven deze eigendom van PC Vision.
Op de bestellingen afgesloten door consumenten via onze online shop zijn bovendien de specifieke voorwaarden van toepassing, vermeld als "Bijzondere voorwaarden bij online verkoop" overeenkomstig de Wet op de handelspraktijken ivm de verkoop op afstand. Deze bestellingen afgesloten via de online shop worden pas van kracht na goedkeuring en na bevestiging via e-mail of fax.
Alle verstrekte informatie, productspecificaties zijn louter informatief en niet bindend.
Alle goederen en colli's dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op zichtbare beschadiging. Beschadigingen dienen op de leveringsnota vermeld te worden en dezelfde dag gemeld te worden per telefoon, met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 4 dagen.
De waarborg is beperkt tot strikt herstellen of vervangen van een product volgens de garantiemodaliteiten van onze leveranciers. De garantieduur voor consumenten bedraagt 24 maanden volgens de wettelijke bepalingen. Vervangen producten gedurende de garantieperiode geven geen aanleiding tot verlenging van de garantieduur. De klant mag geen wijzigingen aangebracht hebben aan de producten. Normale slijtage van producten valt niet onder garantie en er geldt geen garantie op software.
PC Vision kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventueel gegevensverlies ingeval van vervanging of herstelling van onderdelen. De klant dient zelf backups te nemen van zijn gegevens.
Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

Bijzondere voorwaarden bij online verkoop

Alle bestellingen afgesloten via de online shop worden geregeld overeenkomstig de Wet op de handelspraktijken i.v.m. verkoop op afstand, die alleen van toepassing is voor handel met consumenten. Als de koper een professionele handelaar is, of indien de koper aankoopt voor beroepsdoeleinden, zijn deze voorwaarden niet van toepassing en gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van PC Vision.

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop erkent de klant kennis genomen te hebben van :
* De identiteit en adres van de verkoper
* De kenmerken van het product of de dienst
* De leveringskosten, de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst.
* De geldende wijze van terugname en teruggave van het product met de door de koper tenlaste neming van de daaraan verbonden kosten
* De geldigheidsduur van het aanbod en de prijs.
* Het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht, zoals uiteengezet in de bijzondere voorwaarden bij online verkoop.
 

Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website.

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.
Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs. Indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.
De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
 

Privacy statement

Dit is de website van:

PC Vision, Parklaan 49, 2300 Turnhout

info@pcvision.be

Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden

PC Vision verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring. Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij info@pcvision.be
 

Verwerkingsdoeleinden

PC Vision verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten-en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, verzorgen van de dienst naverkoop, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 6.1c noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en 6.1.f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de algemene verordering gegevensbescherming.
 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeelde met andere binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met PC Vision verbonden zijn.

PC Vision garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens
 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, word de klant gevraagd om:

- Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@pcvision.be
 

Direcht marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe marketing
 

Klacht

De klant beschikt over het echt omeen klacht inte dienen bij de privay commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be)